HAMDAR, A. Mi’at ’Am M AI-Riwaya AI-Nisa’iyya AI-Arabiyyo. Al-Raida Journal, p. 62-63, 11.